Bluetooth Headset BH 103 Hjälp

background image

Nokia Bluetooth
stereoheadset BH-103
Användarhandbok

9209961

Utgåva 1 SV

background image

KONFORMITETSDEKLARATION
Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att produkten HS-121W
uppfyller grundläggande krav och andra relevanta bestämmelser
i EU-direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av deklarationen
om överensstämmelse på http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessories-
logotypen är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation.
Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara
varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina
respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av
eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan
föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten
att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i
detta dokument utan föregående meddelande.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag ansvarar Nokia
eller dess licensgivare under inga omständigheter för eventuell

background image

förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller
några som helst andra skador, oavsett orsaken till förlusten eller
skadan.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom
vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något slag,
varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan
begränsning till, garantier för produktens allmänna lämplighet och/
eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här
dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Nokia
förbehåller sig rätten att göra ändringar i dokumentet eller att
återkalla dokumentet när som helst utan föregående meddelande.

Olika produkters tillgänglighet kan variera efter region. Kontakta din
Nokia-återförsäljare för mer information.

Exportbestämmelser
Enheten kan innehålla artiklar, teknik eller programvara som
omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder.
Spridning i strid mot lag är förbjuden.

9209961/Utgåva 1 SV

background image

I n n e h å l l

4