Bluetooth Headset BH 103 - שיחות

background image

תוחיש

תישיאה תירובידהשכ ליגרכ ךלש ןופלטב שמתשה ,החיש עוציבל

.וילא תרבוחמ

ןופלטה רשאכ) הנורחאל וילא תגייחש רפסמל בוש גייחל ידכ

הציחל ץחל ,(תישיאה תירובידה םע וז הנוכתב ךמות ךתושרבש

.החיש להנמ ךניאשכ יתילכת-ברה שקמה לע הלופכ

ךתושרבש ןופלטה רשאכ) ילוקה גויחה תנוכת תא ליעפהל ידכ

שקמה תא קזחהו ץחל ,(תישיאה תירובידה םע וז הנוכתב ךמות

ראותמכ ךשמה .החיש להנמ ךניאשכ תוינש 2-כ ךשמל יתילכת-ברה

.ןופלטה לש שמתשמל ךירדמב

.יתילכת-ברה שקמה לע ץחל ,החיש קותינל וא החישל הנעמל

.הז שקמ לע הלופכ הציחל ץחל ,החיש תייחדל

ןיזאמ התאשכ וא החיש ךלהמב עמשה תמצוע תא תסוול ידכ

.עמשה תמצוע לש תוסיווה ישקממ דחא לע ץחל ,הקיזומל

קזחהו ץחל ,םאות ןופלטל תישיאה תירובידה ןיב החיש ריבעהל ידכ

.תוינש 2-כ ךשמל יתילכת-ברה שקמה תא

.