Bluetooth Headset BH 103 - פתרון בעיות

background image

תויעב ןורתפ

םאותה ןקתהל תישיאה תירובידה תא רבחל חילצמ ךניא םא

תמאתומו תלעפומ ,הנועט תישיאה תירובידהש אדו ,ךתושרבש

.ןקתהל

background image

תוללוס לע עדימ

14

תוללוס לע עדימ .4

לא.הרסהל תנתינ הניאש ,תימינפ תנעטנ הללוסב דיוצמ הז ןקתה

קזנ םורגל הלולע וז הלועפ .ןקתההמ הללוסה תא ריסהל הסנת

ופוסב ךא ,םימעפ תואמ הללוסה תא קורפלו ןועטל ןתינ .ןקתהל

םינעטמ ידי לע קר ךלש הללוסה תא ןעט .הלבתת איה רבד לש

שומיש ידי לע .הז ןקתהל םידעוימש Nokia ידי לע םירשואמ

הליזנ ,ץוציפ ,הפרש לש ןוכיס שי םירשואמ םניאש ןעטמ וא הללוסב