Bluetooth Headset BH 103 - התאמת הדיבורית האישית

background image

תישיאה תירובידה תמאתה

דיוצמו A2DP Bluetooth ליפורפב ךמות ךתושרבש ןופלטה םא

תוחיש תלבקל ,תוחיש עוציבל ןופלטב שמתשהל לכות ,הקיזומ ןגנב

.תישיאה תירובידה ךרד הקיזומ תעמשהלו

background image

םינושאר םידעצ

10

תישיאה תירובידהשו לעופ ךלש הקיזומה ןגנ וא ןופלטהש אדו .1

.היובכ

דע (תוינש 4 -כ ךשמל) יתילכת-ברה שקמה תא קזחהו ץחל .2

.תוריהמב בהבהל ליחתת הקוריה יוויחה תירונש

הקיזומה ןגנב וא ןופלטב Bluetooth תנוכת תא לעפה .3

.Bluetooth ינקתה שפחל ול הרוהו ,ךתושרבש

ורתואש םינקתהה תמישרמ תישיאה תירובידה תא רחב .4

.ךתושרבש הקיזומה ןגנב וא ןופלטב

תירובידה תא רבחלו םיאתהל ידכ 0000 המסיסה תא ןזה .5

חולב דיוצמ וניא ךתושרבש ןקתהה םא .ןקתהל תישיאה

.לדחמ תרירבכ וז המסיסב שמתשי אוהש ןכתיי ,םישקמ

דרפנב רוביחה תא רוציל ךרטצתש ןכתיי ,םימיוסמ םינקתהב

.המאתהה רחאל

,שומישל הנכומו ךתושרבש ןקתהל תרבוחמ תישיאה תירובידהשכ

.תויטיאב בהבהת הקוריה יוויחה תירונ