Bluetooth Headset BH 103 - הפעלה וכיבוי של הדיבורית האישית

background image

תירובידה לש יוביכו הלעפה

תישיאה

.תוינש 2-כ ךשמל יתילכת-ברה שקמה תא קזחהו ץחל ,הלעפהל

תירובידה .ריאת הקוריה יוויחה תירונו ,ףצפצת תישיאה תירובידה

ומע שומיש הב השענש ןורחאה ןופלטל רבחתהל הסנת תישיאה

.(הזכ ןופלט םייק םא)

.תוינש 4-כ ךשמל יתילכת-ברה שקמה תא קזחהו ץחל ,יוביכל

.רצק ןמזל ריאת המודאה יוויחה תירונו ,ףצפצת תישיאה תירובידה