Bluetooth Headset BH 103 - Pleje og vedligeholdelse

background image

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et
gennemtænkt design, og den skal behandles med
varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din
garantidækning.

Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af
væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der
korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver
våd, skal du lade den tørre fuldstændigt.

Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede,
snavsede omgivelser. De bevægelige dele og
elektroniske komponenter kan blive beskadiget.

Enheden må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje
temperaturer kan forkorte det elektroniske udstyrs
levetid, beskadige batterierne og få plastmaterialet til at
smelte eller slå sig.

Enheden må ikke opbevares i kolde omgivelser. Når
enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der

background image

P l e j e o g v e d l i g e h o l d e l s e

19

dannes fugt i den, og det kan beskadige de elektroniske
kredsløb.

Enheden må ikke forsøges åbnet.

Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes.
Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne
kredsløb og finmekanikken.

Enheden må ikke rengøres med stærke kemikalier,
rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.

Enheden må ikke males. Malingen kan blokere de
bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer
korrekt.

Ovennævnte forslag gælder for både enheden, opladeren og
alt ekstraudstyr. Hvis en enhed ikke fungerer korrekt,
indleveres den til service hos nærmeste autoriserede
serviceforhandler.

Bortskaffelse
Skraldespanden med kryds over på produktet,
emballagen eller i det skriftlige materiale er en
påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske
produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres

background image

P l e j e o g v e d l i g e h o l d e l s e

20

et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette
krav gælder i EU og andre steder med affaldssortering.
Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret
husholdningsaffald.

Ved at aflevere produkterne på særlige indsamlingssteder er
du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald
og fremme vedvarende genbrug af ressourcer. Du kan få
yderligere oplysninger hos produktets forhandler, de lokale
myndigheder, de nationale producentansvarsorganisationer
eller din lokale Nokia-repræsentant. Du kan finde
produktets miljødeklaration eller instruktioner til
bortskaffelse af udtjente produkter under de
landespecifikke oplysninger på www.nokia.com.