Bluetooth Headset BH 103 hjælp

background image

Brugervejledning til Nokia
Bluetooth-stereoheadset
BH-103

9209961

1. udgave DA

background image

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-121W
overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i
Direktiv 1999/5/EF. En kopi af overensstemmelseserklæringen findes
på adressen http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People og logoet for originalt Nokia-
ekstraudstyr er registrerede varemærker tilhørende Nokia
Corporation. Andre produkt- og firmanavne, som er nævnt heri, kan
være varemærker eller forretningskendetegn tilhørende deres
respektive ejere.

Kopiering, overførsel, spredning eller lagring af en del eller hele
indholdet af dette dokument i enhver form uden forudgående
skriftlig tilladelse fra Nokia er forbudt.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til
at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette
dokument, uden forudgående varsel.

I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, kan
Nokia eller nogen af Nokias licensgivere under ingen

background image

omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste
eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller
indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes".
Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke
nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men
ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et
bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden
eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at
ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som
helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din
Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger.

Eksportkontrol
Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som
er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande.
Afvigelser fra loven er forbudt.

9209961/1. udgave DA

background image

I n d h o l d

4