Bluetooth Headset BH 103 - الشواحن

background image

Nokia نم ةدمتعم نحاوش طقف مدختسا :ريذتح

نإ .صوصلخا هجو ىلع زيزعتلا اذه عم مادختسلال ةدعم

صخي نامض وأ ةقفاوم يأ لطبي دق ىرخأ عاونأ لامعتسا

.اًرطخ نوكي دقو ،سأرلا ةعامس

.كلسلا سيلو )ةشيفلا( سباقلا بحسا ،زيزعت يأ نع رايتلا لصفل